مسابقه والیبال(1)

درخواست حذف این مطلب

گروه (ج)

(ب) گروه

گروه(الف)

1-تیم هشتم 1

2-تیم هفتم 1

3-تیم نهم 1

1-تیم نهم 2

2-تیم هفتم 2

3-تیم نهم 3

4-تیم(الف) هشتم 3

1-تیم هفتم 3

2-تیم هشتم 2

3-تیم(ب) هشتم3

توجه:

بازی ها بصورت دوره ای خواهد بود که از گروه های (الف)و(ج) فقط تیم های اول گروه و از گروه (ب) تیم های اول و دوم به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند که:

1-تیم اول گروه(الف) با تیم دوم گروه (ب)

2-تیم اول گروه(ب) با تیم اول گروه (ج)

نتایج:

نهم دو 1-2 نهم سه

هشتم دو 2-0 هفتم سه

هشتم یک 1-2 نهم یک

هفتم یک 0-2 نهم یک

هفتم سه 2-1 هشتم سه(ب)

هشتم سه(الف) 0-2 هفتم دو

نهم دو 2-0 هفتم دو

نهم سه 2-0 هفتم دو

نهم دو 1-2 هشتم سه(الف)

هشتم1 2-0 هفتم1

هشتم2 2-0 هشتم3(ب)

نهم3 1-2 هشتم3(الف)